Czym jest SI?

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Metoda ta jest stosowana w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z ADHD i autyzmem.
Integracja sensoryczna to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Tak więc mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • smakowych,
  • dotykowych,
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi).

tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia.

Z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta, a dysfunkcje te w późniejszym okresie mogą negatywnie wpływać na proces uczenia się i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

Wszelkie zaburzenia związane z rozwojem psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem, jak i rejestrowaniem poszczególnych systemów zmysłowych.
Terapia Integracji Sensoryczna jest formą zabawy kierowanej. Ma na celu dostarczenie dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Dostarczane bodźce wywołują poprawę integracji bodźców docierających z otoczenia oraz z ciała dziecka.
Zabawy podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych wpływają korzystnie na prawidłowy rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej dziecka. Wspomagają proces uczenia się i niwelują problemy z koncentracją. Wprowadzanie do terapii coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi zaangażowanie dziecka w zajęcia oraz zwiększa jego samoocenę.
Prawidłowo prowadzona terapia normalizuje reakcje dziecka na różnego rodzaju bodźce docierające z jego ciała i otoczenia, m.in. dotyk, na który wcześniej reagowało np. rozdrażnieniem lub który ignorowało.

Pamiętaj!
Z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta a dysfunkcje te w późniejszym okresie mogą negatywnie wpływać na proces uczenia się i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.